Vedtekter

Revidert: xx.09.2021 - ikke fullstendig

§1 - Navn og stiftelse

 • Sigma linjeforening er linjeforeningen for studenter som studerer BSc Maskiningeniør, BSc Skipsdesign, BSc Fornybar energi, MSc Product and System
  Design og MSc Naval Architecture i Ålesund.
 • Sigma ble stiftet 24. september 2018.

§2 - Formål

 • Sigma er en partipolitisk uavhengig organisasjon ved NTNU Ålesund.
 • Sigma har som formål å fungere som et sosialt bindeledd mellom organisasjonens medlemmer, og et faglig supplerende rammeverk rundt det tilbudet NTNU Ålesund gir.

§3 - Medlemskap

 • Et medlem er den som har betalt medlemsavgiften (jf.§6.1) for det gjeldende studieåret.
 • Alle som studerer MIS ved NTNU Ålesund, og har betalt semesteravgift for inneværende semester, kan bli medlemmer av linjeforeningen Sigma.
 • Styret har mulighet til å tildele gratis æresmedlemskap til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for organisasjonen og studert MIS ved NTNU Ålesund. ⅔ av styret må stemme for. Æresmedlemskapet varer livet ut og krever ikke at en er aktiv student.

§4 - Styret

 • Styret er linjeforeningens administrative organ og kan fatte vedtak i alle saker som omfatter linjeforeningen så lenge disse ikke strider imot vedtektene.
 • Styret er ansvarlig for gjennomføring av linjeforeningens arrangementer.
 • Styret skal godkjenne alle arrangementer i Sigmas navn. 

§4.1 - Valg av styre

 • Styret i Sigma skal velges av medlemmene på generalforsamling.
 • Alle medlemmer i Sigma kan stille til valg i linjeforeningen.
 • Studenter velges inn i styret for perioder på ett år.
 • Ved frafall i styret skal det avholdes suppleringsvalg ved neste generalforsamling, eventuelt ved en ekstraordinær generalforsamling.
 • Dersom et styremedlem fratrer sin stilling før perioden er over, og det avholdes suppleringsvalg, sitter tiltredende styremedlem kun til forgjengerens ordinære

  periode utløper. Vedkommende må da velges inn på nytt for ordinær periode om ønskelig. Dette for å sikre at styret får en kontinuerlig erfaringsoverføring.

§4.2 - Sammensetning av styret

Sigmas styre er sammensatt av valgte medlemmer og består av 8 verv:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementansvarlig
 • SoMe-ansvarlig
 • Næringslivsansvarlig
 • Fadderansvarlig

§4.3 - Styremedlemmenes funksjoner og ansvar

 • Styret står fritt til å endre styremedlemmers oppgaver for å kunne utøve foreningens virke best mulig, men styremedlemmers primæroppgave skal ikke endres eller flyttes.
 • Styret kan ved behov legge til mindre viktige verv til styret. Disse har ikke stemmerett.
 • Etter endt periode bør alle medlemmer av styret skrive erfaringsrapporter til sine etterkommere for å sikre kontinuitet i styrets arbeid.
 • Alle styremedlemmer er selv ansvarlige for eventuelle komitéer de har opprettet innenfor sitt ansvarsområde.
 • Etter valg av nytt styremedlem følger en overgangsperiode på én måned, der
  avtroppende styremedlem skal sørge for praktisk og teoretisk erfaringsoverføring. Avtroppende og påtroppende styremedlem vil i denne perioden dele vervets arbeidsoppgaver så langt det er mulig.
 • Dersom avtroppende styremedlem skulle være forhindret i å være fysisk tilstede, er denne forpliktet til å gi tilstrekkelig med informasjon til påtroppende medlem, og ellers være tilgjengelig til å svare på spørsmål som måtte oppstå.

§4.4 - Styremøter

 • Styremøtene skal normalt være lukket for andre enn styremedlemmer i linjeforeningen, men styret kan gi andre adgang etter behov.
 • Styremøtene ledes av styrets leder.
 • Det skal føres møtereferat, dette skal være tilgjengelig for alle medlemmer av styret.
 • Styret fatter beslutninger ved flertall.
 • Medlemmer av styret har en stemme hver. I saker der det er umulig å oppnå enighet har leder to stemmer.

§4.5 - Komiteer

 • Alle styremedlemmer kan på eget initiativ opprette komitéer under sitt ansvarsområde for å løse sine arbeidsoppgaver hvis dette er nødvendig. Komitémedlemmer skal være medlemmer.
  Unntak fra krav om at komitémedlemmer kan innvilges av styret ved behov for ekstern kompetanse eller prosjekter på tvers av organisasjoner.